(1)
Pacheco González, S. XX Premio Guillermo Rousset Banda, Ensayo Político 2023. CuadFront 2023, 19, 86-89.